'Havenbedrijf Vlaardingen Oost'

 

Samenstelling Koos Prooi

 

  Personeelsorgaan HVO, juli 1964

 

Onze nieuwbouw

 

Deze week - wij schrijven nu 6 juni - is ook de montage van het hoge gedeelte van de draaierij van start gegaan. Het ligt in de bedoeling om eerst dit hoge gedeelte geheel gereed te maken en vervolgens de zware machines als schroefasdraaibanken en kotterbanken, hiernaar over te brengen. Met een tijdelijke wand wordt dit gedeelte dan geheel afgeschut, zodat bij de verdere bouw hierin reeds ongestoord zal kunnen worden gewerkt. Voor het lage gedeelte moeten enige poeren in de bestaande draaierij en bankwerkerij worden gemaakt, zodat het zaak is eerst wat ruimte te scheppen alvorens in de toch al volle huidige draaierij, in de grond te gaan woelen

 

Aardgas

De invoer van gasbuizen voor ons aardgas is in volle gang,de eerste lading is op 20 februari 1964 aangekomen. Inmiddels hebben we reeds 31 coasters met gasbuizen gelost met een lengte van ca. 110 kilometer die door 1058 trailerladingen werden afgevoerd naar Key en Kramer in Maassluis.

 

Gaslek zoeken

Voor degene wie het nog niet is opgevallen, of waarvan de vrouw nog geen naaldhak heeft verspeeld in een van de kleine gaatjes waarmee het Vlaardingse plaveisel de laatste weken wordt verrijkt, hier een foto van een van de nieuwste aktiviteiten van ‘Vlaardingen Oost’, namelijk het gaslek zoeken. Niet dat plotseling in Vlaardingen gaslekken zijn waargenomen die nu nader moeten worden onderzocht, maar de nadering van het aardgas brengt met zich mee dat het gehele gasnet van onze stad aan een diepgaand onderzoek moet worden onderworpen. Aardgas wordt straks namelijk onder een hogere druk geleverd dan het normale stadsgas, en aangezien de calorische waarde bijna tweemaal zo groot is betekent dit dat door gaatjes in het buizennet, waardoor nu slechts geringe verliezen ontstaan, straks aanzienlijke gasverliezen kunnen optreden. Daarom wordt, alvorens het aardgas door onze leidingen gaat stromen, het gehele gasnet nu op lekken onderzocht.

 

Uit de oude doos

De afdeling Draaierij was destijds ondergebracht in het lage gedeelte van de voormalige ketelmakerij. Met het slopen hiervan is het nu zeker historie geworden.

 

40-Jarig jubileum

Woensdag 4 maart 1964 was de dag dat de heer A.W. v. Ettingen, kraanmachnist in de fad. Havenbedrijf, 40 jaar aan het bedrijf verbonden was. Naar aanleiding daarvan werd hij met zijn vrouw en kinderen uitgenodigd op donderdag 5 maart des morgens om 10-30 uur in het resyautant van de kantine om dit feit te vieren. Burgemeester J. Heusdens kwam met de mededeling dat namens Hare Majesteit had behaagd de heer van Ettinger koninklijk te onderscheiden met de bronzen medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

Personeelsorgaan HVO, oktober 1964

Onze nieuwbouw  

Bijgaande foto geeft het moment weer waarop op 17 augustus 1964 een 35.000 kg. Zware bezinktank, bestemd voor de E.N.C.K., de nieuwe hal verlaat op weg naar zijn definitieve bestemming. Deze tank vormt weliswaar niet het eerste produkt dat de nieuwe hal werd vervaardigd, denken wij alleen maar aan de vele drukvaten welke in de tussentijd reeds werden afgeleverd, maar wel is hier sprake van de eerste levering na gereedkomen van de binnenuitrusting van de hal. Reden genoeg om een en ander voor de historie vast te leggen.

 

Dankbetuigingen

Voor de vele blijken van belangstelling en cadeaux, ontvangen bij ons 25-jarig huwelijk, zeg ik mede namens mijn vrouw, de direktie, bazen en kollega’s afd. Timmerloods, kollega’s Ondernemingsraad en allen die deze dag voor ons onvergetelijk hebben gemaakt, hartelijk dank.

H. van Houwelingen (Timmerloods)

J. van Houwelingen

 

Voor de vele blijken van belangstelling en mooie cadeaus die wij mochten ontvangenter gelegenheid van mijn 25-jarig dienstjubileum op 29 mei jl. zeggen wij de direktie, kollega’s en personeelsleden hartelijk dank.

J.F. Dobbelsteen (Haven)

J.H. Dobbelsteen-Schoon

 

Hiermede betuigen wij onze welgemeende dank aan de direktie voor de zeer fraaie en mooi opgemaakte fruitmand die wij mochten ontvangen op 9 juli jl., de dag waarop wij herdacht hebben dat wij 40 jaar geleden in het huwelijk werden verbonden.

A. de Korte (Ger. Magazijn)

L.A. de Korte-de Ridder

 

Namens mijn vrouw en kinderen neem ik hiermee de gelegenheid de direktie te bedanken voor de cadeaux en bloemen welke ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig dienstjubileum in ontvangst heb mogen nemen.

H. Plomp (Afd. Bankwerkerij)

 

Personeelsorgaan HVO, kerstnummer 1964

 

Gezinsverzorgsters

De werkzaamheden in de ‘Gezinsverzorging’ van het ‘Voorzieningsfonds’ beginnen met een telefonische of persoonlijke alarmkreet van een van onze werknemers aan het adres van onze maatschappelijk werkster zr. E. van der Nagel die de dagelijkse leiding heeft van deze dienst. Zij begeeft zich zo spoedig mogelijk per ‘eend’ naar het gemelde adres om de situatie ter plaatse op te nemen. 

Door een voortdurend personeelstekort kunnen alleen in die gezinnen verzorgsters geplaatst worden, waar de toestand dringend gewenst is.

Op de foto zien we gezinsverzorgster S. Wiese aan het werk in het gezin van werknemer J. Struis.

 

Volgende