‘Havenbedrijf Vlaardingen Oost’

 

Samenstelling Koos Prooi

 

Personeelsorgaan augustus 1966

40-jarig jubileum H. van Aller.

 

Op donderdag 18 augustus 1966 vond in onze onderneming een reeks van festiviteiten plaats ter viering van het 40-jarig dienstjubileum van de heer H. van Aller, hoofd van de afdeling Havenbedrijf en procuratiehouder der n.v.

Bij de officiële huldiging ‘s morgens te 10.30 uur in restaurant Vulcaanhaven, werd de rij van sprekers geopend door ir. H. van Rossen. Na een korte terugblik in het zeer geschakeerde verleden van de heer Van Aller reikte de heer Van Rossen de gratificatie uit. De verpakking ervan symboliseerde een van de staande uitdrukkingen van de jubilaris: ‘het komt in de bus’. Mevrouw Van Aller zag haar werk op de achtergrond gewaardeerd in een fraai handbouquet.

Een voor de jubilaris zeer bijzonder moment brak aan, toen ir. H. ten Bokkel Huinink het spreekgestoelte betrad. Vanuit zijn positie bij Rijkswaterstaat belichtte hij de vele verdienste van de heer Van Aller voor deze dienst, met een speciale nadruk op de moeilijke jaren in en vlak na de oorlog. Ir. Ten Bokkel Huinink beëindigde zijn toespraak met het uitreiken van het vererend getuigschrift van de Nederlandse Mij. voor Nijverheid en Handel en de bijbehorende draagspeld.

 

De heer E.A. Bongers belichtte in zijn toespraak de vele jaren die hij met de jubilaris gezamenlijk bij het bedrijf had doorgebracht. Hij sprak de hoop uit dat de jubilaris zijn langdurige, waardevolle ervaring nog vele jaren in goede gezondheid ten dienste van het bedrijf zou mogen stellen.

Namens het personeel van de afdeling Havenbedrijf trad de heer H. van Zelm voor het voetlicht. Ook hij had een van de traditionele opmerkingen van de heer Van Aller tot thema voor zijn speech gekozen: ‘en zo is er weer een einde gekomen aan deze onvergetelijke dag’.

 

De heer C.J. Post, secretaris der Ondernemingsraad, sloot ditmaal, zoals gewoonlijk, de rij. De heer Post sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop de heer Van Aller het overleg met de Ondernemingsraad voert.

 

In een bewogen toespraakje dankte de heer Van Aller ook namens zijn aanwezige familieleden, alle sprekers voor de waarderende woorden en de fraaie geschenken die hem waren toebedacht. Hij bracht zijn verlangen onder woorden om ook in de komende jaren met volledige inzet van zijn krachten mee te mogen werken aan de grootste plannen, die voor het Havenbedrijf in ontwikkeling zijn.

In de middaguren vonden een tweetal recepties plaats. De eerste voor relaties, de tweede voor het personeel. De heer Van Aller ontving een enorm aantal gelukwensen, waarvan vele vergezeld gingen van fraaie cadeaus. De dag werd besloten met een diner in de kleine kring van familie, directie en naaste medewerkers.

 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

De heer Van Aller, zijn gezin, alsmede directie en staf van ons bedrijf, werden uitgenodigd om op dinsdag 6 september 1966 ten stadhuize te verschijnen. Aldaar werd aan de heer Van Aller in verband met zijn 40-jarig jubileum uitgereikt de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. In zijn toespraak sprak de burgemeester er zijn spijt over uit, dat het door allerlei oorzaken onmogelijk was gebleken deze onderscheiding op de jubileumdag zelve uit te reiken. De heer ir. Van Rossen overhandigde de jubilaris de bijbehorende draagmedaille.

 

JEUGDVAKANTIE 1966

 

Woensdag 17 augustus gingen we om 7 uur op weg naar de schoenfabrieken van de firma G. Bakx & Zonen N.V. te Rijen om daar de eerste excursie te maken. De firma had echter een te kleine zaak om daar de gehele dag door te brengen, want je moest toch die dag volmaken, ook al was het warm. Zodoende bezochten wij als metaalbewerkers een behangfabriek, plasticfabriek en glasfabriek. Bij die behangfabriek kregen we eerst koffie, wat best in de smaak viel. Daarna kregen we iets te horen over behangselpapier, de kwaliteit hoe het gedrukt werd enz. Daarna zijn we door de fabriek gegaan. In die behangselfabriek hebben we ongeveer 2 uur rondgewandeld.

 

Als tweede fabriek gingen we de schoenenfabriek bezichtigen. Daar zagen we hoe veiligheidsschoenen worden gemaakt. we hebben daar ongeveer anderhalf uur doorgebracht.

Hierna kwam de broodmaaltijd, die ons werd aangeboden door de firma Bakx, die zeer goed in de smaak viel.

Daarna gingen we naar de plastic- en glasfabriek, waar we lotionflesjes zagen maken; zeer interessant. Vervolgens gingen we naar de plasticafdeling, waar speelgoed gemaakt werd; alles hydraulisch. Na afloop hiervan kregen we een flesje limonade en een plastic prullenmandje. Toen gingen we naar de jeugdherberg De Grote beer, waar we na aankomst eerst onze handen gingen wassen en warm eten. Enkele jongens hielpen daarna spontaan afwassen zonder iets te breken of daarvoor te zijn aangewezen.

 

De Woensdagavond was wel wat te druk, omdat enkele jongens pils moesten drinken en enkelen nodig te laat moesten komen, hoewel de vader al clementie met ons had om in plaats van 10 uur binnen, er kwart voor elf van te maken. Door de leiding werd aan deze jongens gezegd dat ze de andere dag op de trein zouden worden gezet. De jongens namen dit aan als een dreiging en lagen ‘s nachts bluffen te vertellen, van: dat doen ze toch niet. Nou ja, met de gevolgen vandien.

 

Na de nachtrust en het ontbijt zijn we eerst de zeven stoere knapen weg gaan brengen, waarna we naar de N.V. Gerfa Gereedschapfabriek gingen. Hier hadden we een leerzame excursie. In het kort zagen we daar hoe boren, ruimers, tappen, frezen enz. werden gemaakt van een stukje rond metaal tot een nuttig gereedschap. We konden ook het arbeidsprocédé aanschouwen. Deze zaak heeft alleen het nadeel dat het stukwerk maakt.

‘s Middags zijn we naar Harderwijk gegaan om naar dolfijnen te kijken en een rondvaart te maken. We moesten ons daarna haasten om weer op tijd in de Jeugdherberg te zijn. De tweede avond was zeer gezellig. Na de nachtrust kregen we de laatste dag. Toen zijn we voor het eerst naar een lunapark geweest, waar je van alles kon doen, zoals schieten, bootjevaren, autorijden en gokken. Daar zijn we gebleven tot ongeveer 12 uur.

 

Na gegeten te hebben zijn we gaan zwemmen. Dit deden we tot ongeveer 4 uur. Toen gingen we naar restaurant Darthysen voor het diner, waarna er (tot mijn spijt) geen dankwoord werd gesproken (principiële kwestie). Hierna aanvaardden we de thuisreis. Om ongeveer 8 uur waren we thuis.

Van deze plaats af bedanken wij de directie, staf en verdere personen die deze drie dagen tot leuke dagen maakten.

 

Alleen was er nog een mankement: de organisatie was niet helemaal perfect. Daarom vraag ik mij af of er niet een paar jongens bij die commissie gevoegd kunnen worden, of, waarom geen jeugdondernemingsraad, zoals meer grote zaken hebben. Of kan het Havenbedrijf Vlaardingen Oost N.V. zich dat uit principe niet veroorloven?

 

Heren, nogmaals, onze hartelijke dank.

Pietje Pruttel.

 

COMMENTAAR OP PIETJE PRUTTEL

In het verslag van de driedaagse jongerenreis zijn een tweetal vragen opgeworpen:

1. Deelname van jongeren in de voorbereidingscommissie van de reis.

2. De mogelijkheid van een jeugdondernemingsraad.

Wij zullen aan bevoegde functionarissen verzoeken in een der volgende edities commentaar op deze zaken te willen geven.

 

NIEUWE BRANDWEERAUTO

Een ongewoon en zeer verdienstelijk initiatief is ontwikkeld door een achttal leden van onze bedrijfsbrandweer. In hun vrije tijd en min of meer als hobby hebben zij een afgedankte vrachtautootje van de Konstruktie Botlek, omgetoverd tot een zeer efficiënt ingerichte bedrijfszekere brandweerauto.

 

 

Op maandag 19 september 1966 verrichtte de heer ir. H. van Rossen met behulp van een flesje bier de doopplechtigheid, waarna hij door het wegnemen van de papieren bekleding het glimmende front van de nieuwe aanwinst onthulde.

Zijn waarderende woorden liet de heer Van Rossen vergezeld gaan van een klein, blijvend geschenk voor ieder van de enthousiaste brandweerlieden.

 

BZB-OEFENING

Op ons terrein heerste maandagavond 19 september een grote bedrijvigheid. Het alarm om 19.00 uur leidde een grootscheepse oefening in, waaraan deelgenomen werd door de bedrijfsbrandweer van HVO, Figee en de Nieuwe matex en door EHBO-ploegen van deze bedrijven, versterkt met EHBO-ers van Hollandia en de ENCK.

 

Een aantal ontploffingen, drie uitslaande branden en een twintigtal ‘gewonde’ padvinders verschaften aan alle deelnemers voldoende werk. De oefening verliep, onder leiding van de heren Perquin, Bolk en Forrer, bijzonder voorspoedig. Zulks bleek uit de waarderende commentaren achteraf van de aanwezige deskundigen, de heer D. Voogd, voorzitter van de EHBO en de heer Bokkel, deskundige van de B.B.

 

De oefening vond plaats in aanwezigheid van ir. H. van Rossen, de heer L. van Marion, hoofd BB-A-Zuid-Holland en de heer Wetsema, hoofd van de afdeling BZB van de B.B.

 

Al met al een zeer geslaagd experiment, waaruit duidelijk kwam vast te staan, dat de regelmatige oefening van bedrijfsbrandweer en EHBO-ploeg als het er op aan komt zeker zijn nut blijkt te hebben.

 

UW IDEE VOOR HVO

Teneinde een aanvang te maken met de oplossing van de ideeënbus-problemen heeft de directie een kommissie geïnstalleerd van de volgende samenstelling:

De heer E.A. Bongers treedt op als verantwoordelijk voorzitter en leidt tevens de administratieve afwikkeling.

Leden van de commissie zijn:

De heer J. Wapenaar, voor de afd. constructie

De heer W. Nagelkerke, voor de afd. Scheepsbouw

De heer J. Groenendijk, voor de afd. Onderhoud/Veiligheid

De heer H. van Zelm, voor de afd. Havenbedrijf

De heer E. Bolk, voor de afdeling Administratie.

In deze opzet zijn twee taken gescheiden, nl. de administratieve en beoordeling, waardoor geheimhouding en snellere doorstroming gewaarborgd zijn. De procedure is onveranderd gebleven.

 

DIPLOMA-UITREIKING BEMETEL

Aan de geslaagde Bemetelleerlingen werden op woensdag 7 september diploma’s en toebehoren uitgereikt. Bij een kopje koffie in het restaurant complimenteerde ir. C. Oorthuys alle geslaagden met de door hen behaalde resultaten.

 

Het diploma werd uitgereikt aan de heren: K. Hoogerwerf, R. van der Vliet, J.J.Schrunpf, J. van Duin, A.G. Driessen, A. Visser en G. Verboon. De heer A. Krijnberg was verhinderd aanwezig te zijn en de heer A.J. van kleef was inmiddels opgeroepen voor militaire dienst. Aan de heren J. Zondervan werd het Bemeteldiploma B ter hand gesteld.

 

Wij wensen alle tien geslaagden geluk met het behaalde succes en hopen te zijner tijd van hun verdere studieresultaten verslag te mogen doen.

 

IN DIENST GETREDEN PERSONEEL IN AUGUSTUS 1966

Fabriek

G.W. van Marion, l.l. bankwerker, Vakopleiding

J.E. Verwey, l.l scheepsbesch, Vakopleiding

E. Abrahamsen, metaaldraaier, Draaierij

F. Antolin, draaier, Draaierij

W. v. Nieuwenburg, kraandrijver/perser, Constructie

F. Muriel Lugue, brander, Scheepsbouw

J. d. Raadt, el. lasser, Constructie Botlek

J.J. Harte, l.l. plaatwerker, Vakopleiding

J. v. Beusichem, l.l. plaatwerker, Vakopleiding

W.P.J. v. Rijswijk, l.l. pijpenbew., Vakopleiding

M. J. Verhulst, pijpfitter, Constructie Botlek

S. Pavlic, mach. Bankwerker, Bankwerkerij.

Algemene Dienst

A.J. Kroon, wasbaas, Algemene Dienst.

 

VERJAARDAGEN GEPENSIONEERDEN

75 jaar

L. Goedendorp, 4 augustus 1966, voorheen afd Havenbedrijf.

 

GEBOREN IN AUGUSTUS 1966

Helena Adriana, dochter van M. de Korte, Draaierij

Michel, zoon van W. Hoogwerf, Helling

Jan, zoon van P.J. Knipmeyer, Constructie Botlek

Jan, zoon van J. Dijksman, Constructie.

 

GEHUWD IN AUGUSTUS 1966

G.J. v.d. Bend (Helling) met mej. E.C.M. Hansen.

 

DANKBETUIGINGEN

Dankbaar dat hij zijn afscheid toch nog mocht beleven, kwam helaas kort daarna nog plotseling het einde. Langs deze weg wil ik mijn oprechte dank betuigen aan directie en personeel voor het medeleven tijdens de ziekte en het heengaan van mijn lieve man en vader de heer Cornelis Verboon.

Vlaardingen, augustus 1966.

Mevrouw N. Verboon-Kalkman.

 

Langs deze weg betuigt ondergetekende zijn hartelijke dank aan directie, chefs en collega’s voor de belangstelling, fruitmanden en bloemen ontvangen tijdens zijn verblijf in en uit het Holyziekenhuis.

Vlaardingen, augustus 1966.

J.J. de Vette

Afd. Koperslagerij.

 

Mede namens mijn echtgenote betuig ik hiermede mijn hartelijke dank aan directie, bedrijfsleiding en collega’s voor de attenties, die ik mocht ontvangen bij mijn afscheid van HVO. Het is voor mij een onvergetelijke dag geworden.

Vlaardingen, augustus 1966

J. van der Waard

G.C. van der Waard-v.d. Perk.

 

Hiermede zeggen wij de directie van Vlaardingen-Oost hartelijk dank voor de keurig verzorgde fruitmand, die wij ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen.

Vlaardingen, augustus 1966

J.W. de Groot

C.J. de Groot-v.d. Wende.

 

Aangezien het mij niet mogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken, maak ik gaarne van ons personeelsblad gebruik allen, die de viering van mijn 40-jarig dienstjubileum tot een onvergetelijke feestdag hebben gemaakt, mede namens mijn hele gezin, hartelijk dank te zeggen voor uw welgemeende woorden en felicitaties, alsmede voor de cadeaus namens directie - kantoorpersoneel - personeel afd. Havenbedrijf - Ondernemingsraad - Spaarfonds en Havenbedrijf.

Vlaardingen, 18 augustus 1966

H. van Aller

A.W. van Aller-Zijdenbos.

 

Volgende