‘Havenbedrijf Vlaardingen Oost’

 

Samenstelling Koos Prooi

 

Personeelsorgaan mei 1966

 

40-JARIG JUBILEUM

 

J. van der Wijk, kras in de afdeling Havenbedrijf, vierde op Vrijdag 13 april jl. de dag waarop hij veertig jaar verbonden was aan HVO. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit werd hij op vrijdag 15 april des morgens om 11.00 uur ontvangen in het restaurant Vulcaanhaven door de heren J. Groenendijk en H.J.B. Perquin.

In aanwezigheid van zijn echtgenote en kinderen werd de jubilaris toegesproken door de burgemeester van Vlaardingen mr. J. Heusdens die hem kon mededelen, dat hij hem mocht aanbieden de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

Hierna wenste de heer ir. H. van Rossen de jubilaris geluk met de hem toegekende onderscheiding en overhandigde hem de daarbij bek\horende draagmedaille. Vervolgens bracht spreker de dank over namens het bedrijf, waartoe hij de jubilaris de gebruikelijke gratifikatie aanbood; mevrouw Van der Wijk ontving een handboeket.

De heren H. van Zelm (hoofdbaas), L. Voogt (kras), J.G. van der Linden (personeel) en J.F.J. Dobbelsteen (OR) sloten zich achtereenvolgens bij het reeds gesprokene aan onder het aanbieden van bloemen en geschenken.

De jubilaris dankte tenslotte voor alles wat hij heeft mogen horen en ontvangen en sprak de wens uit dat hij de resterende jaren, tot dezelfde tevredenheid van zijn meerderen, nog in het bedrijf werkzaam zou mogen zijn en dat in het bijzonder deze dag een prettige herinnering voor hem en zijn gezin zou blijven.

 

25-JARIG JUBILEA

 

Op maandag 18 april jl. werd de heer H. van Vliet, baas afdeling Bankwerkerij, met zijn vrouw uitgenodigd om des morgens om 11.00 uur in het restaurant Vulcaanhaven te komen ter gelegenheid van het feit dat hij 25 jaar aan het bedrijf was verbonden. De jubilaris werd met zijn echtgenote en dochter ontvangen door de heren L.W. Varossieau en H.J.B. Perquin.

De heer ir. C. Oorthys wenste hem met dit feit geluk en bracht namens het bedrijf de dank over voor alles wat hij voor het bedrijf had kunnen en mogen zijn onder het aanbieden van de gebruikelijke gratifikatie, waarbij tevens mevrouw Van Vliet betrok, door het aanbieden van bloemen.

De heren C. den Boogert (Afdelingsbaas), C. Eigenraam (ass. bedrijfsleider), H. Plomp (collega’s) en H. Visser (OR) brachten daarna ieder op hun eigen wijze de dank over van allen met wie hij in deze 25 jaar had samengewerkt, welke woorden vergezeld gingen van geschenken, o.a. een fraai afbeelding van een achterschip, weergevend het werk van de zgn. schroef- en asploeg.

De jubilaris dankte mede namens zijn vrouw en dochter voor al het tot hem gesprokene en voor de ontvangen cadeaus, waardoor deze dag steeds een prettige herinnering voor hen zou blijven.

 

 

Op donderdag 28 april jl. Was het de heer A. van Rij die met zijn vrouw en kinderen werd uitgenodigd om des morgens 10.30 uur in het restaurant Vulcaanhaven te komen.

Ook dit was ter gelegenheid van het feit dat hij 25 jaar aan het bedrijf verbonden was, waarvan hij de laatste 5 jaar als baas (kras) in de afdeling Havenbedrijf had doorgebracht.

De jubilaris en zijn familie werden ontvangen door de heren H. van Aller en H.J.B. Perquin.

De heer ir. H. van Rossen wenste hem met dit feit geluk en bracht namens het bedrijf de dank over voor alles wat hij voor het bedrijf had kunnen en mogen zijn en bood hem daarvoor de gebruikelijke gratifikatie aan, terwijl hij mevrouw Van Rij met bloemen daarin betrok.

Het waren daarna de heren J.J. Muis (baas-ekspeditie), L.P. van Everdingen (collega’s) en G. Maan (OR) die zich onder het overhandigen van bloemen en geschenken bij de dank, door de heer Van Rossen reeds gebracht, aansloten.

De jubilaris bracht daarna wederkerig, mede namens zijn vrouw en kinderen, zijn dank uit voor alles wat hij in het bijzonder op deze dag had mogen horen en ontvangen, hetgeen steeds een prettige herinnering zou blijven.

 

LET OP DE VEILIGHEID

Gaarne zou ik, via deze gelegenheid, mijn collega’s op enkele punten willen wijzen, waaraan wij allen onze medewerking moeten verlenen.

1. Leg geen materialen op de rails van de torenkraan.

2. Let op het waarschuwingssysteem; deze bel luidt hard genoeg als de kraan gaat rijden.

3. Moet u toch met materiaal over de rails, waarschuw dan de betreffende kraanmachinist; hierdoor kan een ongeval worden voorkomen.

4. Moet u stellingen maken tussen de kraanbaan en schepen, overtuig u dan of de kraan er langs kan, wanneer deze gaat rijden; laat niet alles op de kraanmachinist aankomen; deze kan ook niet alles zien. Bovendien moet hij vanuit zijn cabine ook met zwenken naar de veiligheid kijken.

5. Loop nimmer onder een hijs door. Voorts is er een goed alarmsysteem op de kraan (in overleg met de afd. Veiligheid) en tevens kunt u, via een oproep aan de kraan, mij bereiken.

Wij hopen op uw aller medewerking, zodat wij zonder gevaar mogen blijven.

T. v. D.

Afd. Helling.

 

JAARLIJKS UITSTAPJE GEPENSIONEERDEN

Zo nadert dan de dag weer die we allen met vreugde tegemoet zien nl. het 4e Lustrum-Reisje voor gepensioneerden en echtgenotes van overleden werknemers van HVO.

Ook nu weer zijn ons enkelen ontvallen, waar we met weemoed aan terugdenken.

Mogen de achtergeblevenen de kracht ontvangen dit verlies moedig te dragen….

Voorts hebben wij weer enige nieuwe 65-jarigen e.a. in ons midden, die ik, namens u allen,, een hartelijk welkom toeroep en de hoop uitspreek, dat ook zij vele malen van deze uitstapjes mogen genieten.

U heeft natuurlijk al gehoord en gelezen, dat we, door de grote deelname, in twee groepen gaan, wat ook weer een kleine teleurstelling is, omdat men dan onze van ouds bekenden niet meer bij elkaar ziet…. Maar…. zoveel aangenamer wordt het dan weer op de nieuwjaarsreceptie.

En wat dit ook weer veel werk meebracht hebben we voor hen, die altijd de zorg gedragen hebben voor de goede gang van zaken. U weet wel wie hiermee worden bedoeld, nl. onze dames Zuster Van der Hengel en mej. Molendijk. Ik wil ze beiden, met uw medewerking, nu eens lekker in het zonnetje zetten en een driewerf hoera.

Ik zou hieraan nog wel enkele dingen willen toevoegen, maar dan vraag ik weer teveel ruimte in ons maandblad HVO en daar moet ik mij voor wachten, want de redakteur is wel…….., maar ik moet toch goede vrienden met hem blijven. Daarom zal ik in de bus nog wel wat meer vertellen, en hoewel ik met de tweede bus meega, zal ik toch bij de eerste ploeg aanwezig zijn en in elke bus u allen een hartelijk welkom toeroepen, en u iets vertellen.

Wanneer ik dan in Schiedam uitstap, hoop ik u allen een prettige dag en goede reis toe te roepen.

V. H.

 

ONOMICHI MARU

 

Op zondag 1 mei jl. te 01.00 uur liep in de Vulcaanhaven binnen het Japanse t.s. Onomichi Maru. Deze ertstanker is in 1955 in Japan gebouwd. Het schip was beladen met 51.018 ton erts van San Nicolas.

Het schip is lang 226,1 meter, breed 21,76 en had bij aankomst een diepgang van 11,16 meter. Het schip heeft een land vermogen van 56.341 ton bij een diepgang van 11,65 meter,

In de Vulcaanhaven alhier werd 32.212 ton gelost en de rest ging naar Emden (Weserport) in Duitsland. De lossing vond plaats in lichters.

De Onomichi Maru bracht de grootste lading erts die wij ooit in de Vulcaanhaven gehad hebben.

 

IN DIENST GETREDEN PERSONEEL IN APRIL 1966

Naam Beroep Afdeling Datum

A. Matiz helling. Arb. Helling 4-4-’66.

I. Fonda helling. Arb. Helling 4-4-’66.

F.U. Erbayraktar bankwerker Bankwerkerij 13-4-’66.

P. Nab konstr. bankw. Konstr. Botlek 18-4-’66.

J. Schouten monteur Bankwerkerij 18-4-’66.

M. Bencic pijpfitter Koperslagerij 19-4-’66.

E. Mehmet el. lasser Scheepsbouw 19-4-’66.

A. Balaban motor-monteur Bankwerkerij 22-4-’66.

J.O.C. Meijs mont. werker Konstr. Botlek 22-4-’66.

Ch. Marangos bankwerker Bankwerkerij 25-4-’66.

P. Mostert timmerman Timmerloods 25-4-’66.

V. Vrunett pijpfitter Konstr. Botlek 25-4-’66.

J. Bensink montagewerker Konstr. Botlek 30-4-’66.

L. v. Gerven monteur Konstr. Botlek 30-4-’66.

 

ALGEMENE DIENST

A. Sala-Legierse werkster Alg. dienst 4-4-’66.

Mej. M.S.E. Bats serveerster Alg. dienst 18-4-’66.

 

KANTOOR

Mej. F. d. Bruyn assist. P.Z. Kantoor 1-4-’66.

 

GEBOREN

13-4-’66 Linda Pieternella dochter van L. v. Dorp timmerloods.

14-4-’66 Edwin zoon van G. Bontje scheepsbouw.

22-4-’66 Jan zoon van C.M. v. Gend havenbedrijf.

23-4-’66 Johannes Victor zoon van A.A. Vodegel lasserij.

25-4’-66 Leonardus zoon van L. Kooijman scheepsbouw.

 

DANKBETUIGINGEN

Mede namens mijn echtgenote wil ik Havenbedrijf Vlaardingen-Oost N.V. hartelijk danken voor de mooie fruitschalen en het medeleven bij mijn ongeval ondervonden.

Vlaardingen, mei 1966.

A. van der Meyden, Afd. Havenbedrijf.

J. van der Meyden-Huiskes.

 

Ik heb de eer, mede namens mijn vrouw, de directie en mijn collega’s van Vlaardingen-Oost mijn oprechte dank te betuigen voor de prachtige fruitmand en het cadeau onder couvert, welke ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig huwelijk heb ontvangen.

Rotterdam, april 1966.

A.P.M. Koeken, Afd. Scheepsbouw,

en echtgenote.

 

Mede namens mijn vrouw zeg ik direktie, bazen, collega’s en Ondernemingsraad hartelijk dank voor de belangstelling en de mooie cadeaus ontvangen bij mijn 25-jarig dienstjubileum.

Vlaardingen, april 1966.

A van Rij, Afd. Havenbedrijf.

 

Langs deze weg wil ik, mede namens mijn echtgenote, direktie en diegenen danken, die aanwezig waren op de receptie ter gelegenheid van mijn afscheid van HVO. U allen hebt ertoe bijgedragen, dat zowel mijn echtgenote als ik met veel genoegen en dankbaarheid aan deze dag zullen terug denken.

Ook wil ik van deze gelegenheid gebruik maken, al degenen te bedanken, die gedurende mijn ziekte, tengevolge van het ongeval dat plaatsvond in november van het vorige jaar, van hun belangstelling blijk hebben gegeven.

Vlaardingen, april 1966.

J. Breukel, Afd. Havenbedrijf.

 

Mede namens mijn vrouw en kinderen zeg ik de direktie hartelijk dank voor de prachtige fruitmand; ook de bazen en collega’s dank voor het cadeau, dat wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk.

Vlaardingen, april 1966.

L.A. Droog, Afd. Scheepsbouw,

en echtgenote.

 

Mede namens mijn echtgenote, wil ik hiermede mijn dank betuigen voor de attenties, die ik bij mijn afscheid van het bedrijf mocht ontvangen van direktie, bedrijfsleiding en collega’s. Zij hebben ertoe bijgedragen dee laatste dag bij HVO tot een onvergetelijke te maken.

Vlaardingen, april 1066.

H. Zwaans, Afd. Havenbedrijf,

en echtgenote.

 

Mede namens mijn vrouw rn kinderen zeggen wij de direktie hartelijk dank voor de prachtige fruitmand, die wij ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen.

Hoek van Holland, april 1966.

A. Smit, Afd. Transport.

G. Smit-Zandvliet.

 

Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de mooie fruitmand van de direktie en de bloemen die we van de collega’s van het Centraal magazijn mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk.

C.Q. van der Knaap (afd. Centr. Mag.)

C.P.M. van der Knaap-Odijk.

 

Getroffen door de hartelijke belangstelling en waardering bij mijn 40-jarig dienstjubileum, zeg ik mede namens mijn vrouw hartelijk dank aan Direktie voor het cadeau onder couvert en de bloemen.

Ook mijn hartelijke dank aan collega’s, Ondernemingsraad, sleepbootpersoneel, voor demonie cadeaus en de plant, mij geschonken. Het was voor ons een onvergetelijke dag.

J. van der Wijk, Afd. Havenbedrijf.

A. van der Wijk-van Loon.

 

Volgende