'Havenbedrijf Vlaardingen Oost'

 

Samenstelling Koos Prooi

 

Personeelsorgaan, maart 1966

 

MEDEZEGGENSCHAP IN DE PRAKTIJK

Kort verslag van de bijeenkomst van de fabriekskommissie uit de Ondernemingsrad op maandag 7 maart 1966.

In deze voor het eerst door de heer ir. Oorthuys gepresideerde vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.

 

Publicatie van de notulen.

In diskussie wordt gesteld in hoeverre aan het besprokene in de ondernemingsraad algemene bekendheid onder het personeel gegeven moet worden. Konklusie van het gesprek is, dat het in ieder geval aanbeveling verdient het werk van de ondernemingsraad zo ‘open’ mogelijk te verslaan. De aanwezigen zullen over deze materie hun gedachten nog eens laten gaan.

 

Mededeling van de direktie.

Kantines

De voorgenomen wijziging en uitbreiding van kantine 2 is technisch rond. Over de plaatsing van kantine 3 is het overleg nog gaande.

 

Ekonomische gang van zaken

De bezetting van constructiewerkplaats en machinefabriek is bijzonder goed. Alleen de materiaalvoorziening dreigt problemen op te leveren. De afdeling Scheepsreparatie is zeer druk bezet. De vooruitzichten voor de komende maanden zijn zeer goed te noemen. Het Havenbedrijf deelt in de algemene malaise van deze bedrijfstak. De thans heersende slapte kan zich nog enkele maanden voortzetten.

De afdeling Konstruktie Botlek is volledig bezet. De situatie in de Konstruktiewerkplaats Bergum ziet er veel beter uit dan vorig jaar; de orderportefeuille is welgevuld tot aan de fabrieksvakantie.

 

Buitenlandse arbeider

Vanuit de kring van de gekozen leden wordt in de vraag gesteld welk beleid de direktie in de naaste toekomst denkt te voeren ten aanzien van werving en aanstelling van buitenlandse arbeidskrachten. De direktie stelt, dat bij de huidige arbeidsmarktsituatie inschakeling van deze mensen onvermijdelijk is om de bezetting van ons bedrijf op peil te houden.

Uiteraard bestaat er bij de leiding begrip voor de problemen, die zich in de werksituatie voordoen. Door allerlei oorzaken wordt het aanbod van buitenlandse werknemers in de laatste tijd ruimer, waardoor het bedrijf een betere selektie kan en zal toepassen, met name op het gebied van de beheersing van de Nederlandse taal.

 

AFSCHEID BIJ PENSIOEN

Ook nu kunnen wij vertellen, dat er weer 3 werknemers de 65-jarige leeftijd hebben bereikt en wel de heren C. Verboon op 5 februari, A.N. de Jong op 25 februari en E. Abrahamsen op 9 maart 1966. Van beide eerstgenoemden werd afscheid genomen op Vrijdag 25 februari jl. in het restaurant Vulcaanhaven, waartoe zij met hun echtgenotes waren uitgenodigd des morgens om half elf.

Eerstgenoemde, de heer C. Verboon, was na enige tijd opgeklommen tot baas in de afdeling Scheepsbouw; later werd hij geplaatst op de tekenkamer, waar hij in hoofdzaak de lichtdrukkerij en het archief ging verzorgen.

 

De heer A.N. de Jong was in hoofdzaak kraan- en brugmachinist gewest in de afdeling Havenbedrijf.

Het was allereerst de heer ir. C. Oorthuys (direkteur), die de dank namens het bedrijf overbracht voor al hetgeen zij voor het bedrijf hadden mogen zijn. Als dank bood hij de heren de gebruikelijke gratifikatie en de dames een bloemenhulde aan.

De heren J. van Heuveln (chef-machinist), G. Sloot (baas), M. Coenradie (gepensioneerd afdelingsbaas) en G. Maan (O.R., tevens namens collega’s) sloten zich aan bij de reeds gesproken woorden onder het aanbieden van passende geschenken.

Van de heer E. Abrahamsen vond het afscheid eveneens plaats in het restaurant Vulcaanhaven, doch op Woensdag 9 maart jl. des morgens om half elf, waarbij eveneens zijn vrouw aanwezig was. Ook hier was de heer ir. C. Oorthuys (direkteur), die als eerste spreker de verdienste als draaier belichtte en als dank ook hem de gebruikelijke gratifikatie overhandigde en zijn vrouw betrok met de bloemenhulde.

De heren J.C. Kram afdelingsbaas Draaierij), H. Hoogerwerf (voorman) en H. Visscher (O.R. en collega’s vertolkten daarna hun dank voor de prettige wijze van samenwerken onder het aanbieden van enige geschenken.

Alle drie de scheidenden brachten hun dank over voor de prettige tijd, die zij bij H.V.O. hadden mogen meemaken en voor alles wat zij bij hun afscheid mochten horen en ontvangen, met de wens, dat zij nog vele jaren in de rij der gepensioneerden mochten vertoeven, waardoor de band met H.V.O. toch blijft bestaan.

 

HARMONIEVERENIGING H.V.O.

Bij het ter perse gaan van dit nummer bereikte ons het bericht, dat zich uit de leden van de Harmonievereniging een groep heeft gevormd, die wil trachten de vereniging nieuw leven ‘in te blazen’. initiatiefnemer is de heer H.J. Hoozemans, medewerker van onze portier- en bewakingsdienst. De nieuwe voorstellen zullen dezer dagen ter goedkeuring aan de direktie worden voorgelegd.

 

INDIENST GETREDEN PERSONEEL IN FEBRUARI 1966.

Kantoor.

Mevr. I.L.C. Beringer-Nooy, typiste.

Fabriek.

E. Canseven, nagelbrander; 

P. Lighart, ijzerwerker; 

P.J. van der Vlies, metaalfrezer; 

C.M. Delgado, bankwerker; 

U. Güsray, ketelmaker; 

A. Borriello, monteur; 

L. Dos Santos Fortes, bankwerker; 

H. Akbosoglu, bankwerker; 

M. Gomes, el.-lasser; 

R.W. de Vries, bankwerker; 

J. Bontebal, mont.-lasser; 

M. Ecil, pijpfitter;

J. de Jong, timmerman.

Haven

F. Hulzebosch, havenwerker en A. Leenhouts, havenwerker.

Bergum

P.H. Kok, onderhoudsmonteur.

 

VERJAARDAGEN GEPENSIONEERDEN, FEBRUARI 1966

70 jaar

C. Snoeij, op 18 februari, voorheen afdeling Scheepsbouw.

 

GEHUWD

Afd. Scheepsbouw.

L. Muis met mej. J.W. Schoon op 24-2-’66.

Afd. Algemene dienst.

Mej. A.S. Geerlings met de heer A. Schenk op 24-2’66.

 

GEBOREN

Leonard Frederik, zoon van K. Nobel, bankwerkerij. 10-2-.66.

Klazina, dochter van L.J. Sneek, havenbedrijf. 14-2-’66.

Leslie Edwin Leonard, zoon van M. Heuvelman, konstruktie. 17-2-’66

Ronald, zoon van A. Ram, konstr. Botlek. 25-2-’66.

Wilhelmus Adrianus Segbertus, zoon van S.J. Diepstraten, konstr. Botlek.

Maarten, zoon van E.C. Blaak, konstruktie. 8-3-’66.

Lâle, dochter van I. Oktay Uzoemir Doegan. 29-1-’66.

 

DANKBETUIGINGEN

Hiermede dank ik de direktie en de collega’s uit de afdeling Scheepsbouw hartelijk voor de mooie fruitmand, die ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen.

Vlaardingen, maart 1966.

L. van Gelderen,

Afd. Scheepsbouw.

 

Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan het keukenpersoneel voor het mooie cadeau, de portiers voor de bloemen en de afdeling Personeelszaken voor het telegram ontvangen ter gelegenheid van ons huwelijk.

Vlaardingen, februari 1966.

A. Schenk,

S. Schenk-Geerling

Alg. dienst.

 

Meden namens mijn echtgenote wil ik het Havenbedrijf Vlaardingen Oost hartelijk danken, voor de mooie fruitschaal en het medeleven bij mijn ziekte ondervonden.

Vlaardingen, maart 1966.

A.H.J. van Dooren,

Afd. Koperslagerij.

 

Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de mooie fruitmand ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk.

Vlaardingen, maart 1966.

A. Thiele, afd. Koperslagerij.

F.G. Thiele-Baardtwijk.

 

Ondergetekende dankt hiermede, ook namens zijn echtgenote, direktie, bedrijfsleiding, technisch personeel, collega’s tekenkamer, ondernemingsraad en alle vrienden en bekenden voor de morele steun tijdens zijn ziekte en voor de hartelijke toespraken en cadeaus ter gelegenheid bij zijn afscheid van H.V.O.

Vlaardingen, 9 maart 1966.

C. Verboon,

N. Verboon-Kalkman.

 

Het is mij een behoefte, mede namens mijn vrouw, direktie, bedrijfsleiding en collega’s hartelijk dank te zeggen voor de grote belangstelling, grafifikatie, bloemen en cadeaus. In het bijzonder de kelderratten hartelijk dank voor hun mooie attentie bij het afscheid van ‘Vlaardingen Oost’.

A.N. de Jong, afd. Havenbedrijf.

 

Voor de vele blijken van belangstelling en de mooie fruitmand en bloemen, welke wij ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen van direktie, bazen en collega’s zeggen wij u hartelijk dank.

Vlaardingen, 2 maart 1966.

W. ‘t Hoen, gepens. afd. baas

Timmerloods,

C,D, ‘t Hoen-Kuypers.

 

Mede namens mijn vrouw en kinderen zeggen wij de direktie hartelijk dank voor de prachtige fruitmand, die wij ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. Verder het Cantine-, Fabrieks- en Havenpersoneel en de Bedrijfsschool voor de cadeaus en brieven met inhoud, die we ook van hen mochten ontvangen. Nogmaals onze hartelijke dank, wij werden er zeer door verrast.

Vlaardingen, maart 1966.

G. Brüning,

J.M. Brüning-van Geest.

*****

Personeelsorgaan, april 1966.

AFSCHEID BIJ PENSIONERING.

Ook nu hebben zich weer twee werknemers gevoegd in de rij van gepensioneerden en wel: J Breukel, kras in het Havenbedrijf en H. Zwaans, machinist in het Havenbedrijf.

Eerstgenoemde werd op 17 september 1965, dus al even geleden, 65 jaar doch zou het jaar 1965 nog aanblijven, hetgeen zelfs nog weer werd verlengd doordat hij getroffen werd door een ongeval.

Laatst genoemde bereikte deze leeftijd op vrijdag 8 april jl. het was deze dag dat zij met het hun echtgenoten werden uitgenodigd naar het restaurant Vulcaanhaven te komen om afscheid te nemen van het bedrijf. Zij werden daartoe ontvangen door de heren H. v. Aller, J. Groenendijk en H.J.B. Perquin.

Het was allereerst de heer ir. H. v. Rossen die de scheidenden namens het bedrijf de dank overbracht voor al hetgeen ook zij voor het bedrijf gedurende 42 resp. 34 jaar hadden kunnen zijn. Hij overhandigde hen de gebruikelijke gratifikatie, terwijl hij de echtgenoten hierin betrok met een bloemenhulde.

Het waren daarna de heren H. van Zelm -hoofdbaas-, J. v. Heuveln -chef machinist-, C.L. v.d. Brugge -collega’s-, J. Muis -chef expeditie-, J.G. v.d. Linden-, namens het personeel- en C.J. Post -O.R-, die zich aansloten bij al hetgeen door de heer H. v. Rossen was gememoreerd, waaruit was gebleken dat beiden een voorbeeld waren in getrouwe plichtsbetrachting. Ook zij lieten hun woorden vergezeld gaan van geschenken als aandenken.

 

IN DIENST GETREDEN PERSONEEL IN MAART 1966

FABRIEK

J.L. Wildeboer, monteur, bankwerkerij;

P. Porcu, pijpfitter/bankwerker, Konstr. Botlek;

H. Dieckman, el. Lasser. Scheepsb. lassers;

J.B. Loonen, el. lasser. Scheepsb. lassers;

Chr. de Bassegio, l.l. konstr. werker, konstruktie;

M. Montrasio, monteur/bankw., Konstruktie;

H. Dine, pijpfitter, Konstr. Botlek;

M. Oksü z, brander, Scheepsbouw;

E.H. van Wezel, l.l. bankwerker, Bedrijfsschool.

 

HAVEN

J.J. de Ligt, havenwerker, Havenbedrijf;

H. Zeebregts, Havenwerker.

 

ALGEMENE DIENST

Mej. J.M. Zwanenburg, gezinsverzorgster, Algm. dienst.

Mej. P. Hamelink, gezinshulp, Algm. dienst.

 

KONSTRUKTIEWERKPLAATS BERGUM.

W. Veenstra, constructiewerken, Begum.

 

VERJAARDAGEN GEPENSIONEERDEN

A. Brobbel, 15 maart 1966, 75 jaar, voorheen afd, Smederij.

J. Sterk, 5 maart 1966, 80 jaar, voorheen afd. Havenbedrijf.

 

GEBOREN

Agnes Johanna, dochter van J. de Jong, Timmerloods. 17-3-’66.

Gerardus, zoon van H. Ruseler, Tekenkamer. 22-3-’66.

Arie Marcel, zoon van J.C. van Krimpen, Konstruktie. 24-3-’66.

Richard Christianus Maria, zoon van H. Zeebregts, Havenbedrijf. 26-3-’66.

Robert Jan, zoon van J. Blanken, Konstruktie Botlek. 28-3-’66.

Antje, dochter van L. de Jong, Kantoor, rep. afd. 29-3-’66.

Johannes Jacobus, zoon van C. van Everdingen, Technische dienst. 30-3-’66.

Mario, zoon van G.A. van Geldern, Havenbedrijf. 2-4-’66.

Stoffel, zoon van W.P. Kloet, Konstruktie Botlek. 2-4-’66.

Hugorina Johanna, dochter van W. van Haften, Koperslagerij.

 

DANKBETUIGINGEN

Mede namens mijn echtgenote zeg ik de direktie, collega’s en verder personeel van de afdeling Bankwerkerij, hartelijk dank voor de ontvangen fruitmanden en alle belangstelling ondervonden tijdens mijn ziekte.

Vlaardingen, april 1966.

C.J. Bruinaars, afd. Bankwerkerij.

****

Mijn oprechte dank aan direktie en personeel van Havenbedrijf Vlaardingen Oost voor de vele blijken van deelneming en medeleven ons betoond bij het tragisch heengaan van mijn lieve man en onze lieve vader Theodoor Kauffeld.

Het deed ons goed te weten, dat wij met onze diepe droefheid niet alleen stonden in deze moeilijke en spannende weken. Dank aan de heer Van Rossen voor de welgemeende woorden van afscheid en troost aan de groeve gesproken en aan allen, die mijn man de laatste eer bewezen. Wij verzekeren u van onze diepgevoelde dankbaarheid.

Mevr. P. Th. Kauffeld-Springeling,

Alie en Kees.

****

Langs deze weg betuig ik, mede namens mijn vrouw, mijn hartelijke dank voor de mooie fruitmand die ik ontvangen heb van de direktie van Vlaardingen oost voor mijn 40-jarige huwelijksdag.

Rotterdam, april 1966.

J.M. Westerwoudt en echtgenote.

****

 

IN MEMORIAM P. VAN DAM

Op 20 maart 1966 overleed in het Holy Ziekenhuis op 58-jarige leeftijd de heer P. van Dam, eertijds hoofd van de afdeling Personeelszaken.

Zijn markante en innemende persoonlijkheid zal bij velen van ons, die hem nog in funktie mochten meemaken, in herinnering blijven voortleven. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar zijn kinderen en verdere familieleden. Moge hen de kracht geschonken worden dit verlies te dragen.

 

Volgende hoofdstuk

Naar hoofdmenu