'Havenbedrijf Vlaardingen Oost'

Samenstelling Koos Prooi

 

Personeelsorgaan HVO, april 1964

 

Onze nieuwbouw

 

Drie maanden zijn er verlopen sinds ons laatste artikel over de nieuwbouw verscheen. Toen nog maar een enkele kolom die eenzaam in de lucht piekte, nu staat op dezelfde plaats de hoge hal, gemonteerd en wel. Op het moment dat wij dit schrijven (eind februari 1964) wordt er hard gewerkt om het gebouw 'glasdicht' te maken; bij dit bouwwerk door middel van lange doorzichtige stroken gegolfd plastic in contrasterende kleuren. De loopkranen zijn gemonteerd en in bedrijf gesteld: een 42-tons loopkraan op 17 meter hoogte en twee 10-tond loopkranen op 10 meter boven de vloer.

Intussen zijn ook de werkzaamheden van start gegaan voor de aangrenzende lage hal. Zoals uit hierbij afgedrukte foto duidelijk blijkt, wordt deze hal over de bestaande bebouwing heen gebouwd. Het is de bedoeling dit bestaande gedeelte pas af te breken na het waterdicht maken van de nieuwe lage hal.. Hoewel door te late levering van de plastic golfplaten enige vertraging is ontstaan, heeft dit gelukkig geen invloed gehad op het tijdstip van officieuze ingebruikneming. Zo is inmiddels de produktie van drukvaten direkt na het opleveren van de betrokken machinefundaties overgebracht naar de nieuwe hal, terwijl met het aangroeien van de vloerbedekking, de klaargekomen gedeelten direkt in beslag worden genomen voor diverse staalkonstruktie bewerkingen.

Na een, ondanks de winter, voorspoedig verlopen bouw arriveerde maandag 17 januari 1964 het motorvrachtschip Loevesteyn met als lading de loopkranen voor de hoge hal, die in Keulen vervaardigd zijn. De 40-tons loopkraan bestaat uit twee zware liggers waarover het eigenlijke hijsende werktuig, de loopkat, in dwarsrichting kan verrijden. terwijl de gehele loopkraan in langsrichting tot 10 meter buiten de hal kan komen.

 

De westwand wordt 'glasdicht' gemaakt.

 

De loopbanen worden gemonteerd.

 

De lage hal wordt over de brandloods heengebouwd.

 

Vlaardingen. derde havenstad van Nederland

Vele malen hoort men ten onrechte andere plaatsen noemen als derde havenstad van Nederland, nog onlangs werd door de TV een film vertoond, waarin werd gezegd, dat Delfzijl thans de derde havenstad van Nederland was. Gaan we hierbij de cijfers bergelijken, dan blijkt, dat Delfzijl inderdaad meer schepen heeft binnengekregen dan Vlaardingen, maar vergelijken wij hierbij de inhoud van de zeeschepen dan zien wij, dat die inhoud nog geen 1/6 deel is van hetgeen in Vlaardingen binnenkomt, voor Dordrecht is dit nog geen 1/3 deel. Het zal u duidelijk zijn, dat bij het samenstellen van een havenstad niet het aantal zeeschepen, maar de inhoud resp. gelost/geladen hoeveelheden een rol van betekenis spelen. Een voorbeeld hiervan is, wanneer een ersttanker geladen met 50,000 ton binnenkomt, zullen hier ongeveer 80 tot 100 coasters uit kunnen laden, welke coasters dan voor een haven als zeeschip meetellen.

Tot het feit, dat Vlaardingen als derde havenstad van Nederland is, wordt in belangrijke mate door HVO bijgedragen. De totale inhoud zeeschepen over 1962 in Vlaardingen binnengekomen is 12.361.398 Br. M3, hiervan kwam via de Vulcaanhaven 7.286.001 Br. M3, dit is 58,94%.

De goederen, die via onze haven worden verscheept bestaan hoofdzakelijk uit erts, kolen, fosfaat, pyriet, piekijzer, bauxiet, chinaklei, beton-, plaat- en profielijzer, terwijl de diepgang van onze haven het mogelijk maakt ertstankers van 50/60.000 ton te ontvangen.

 

Buizen voor de Nederlandse Gasunie

 

 

Na landdurende onderhandelingen is onze afdeling Havenbedrijf erin geslaagd de lossing van een gedeelte van de voor de aanleg van het aardgasbuizennet door geheel nederland bestemde buizen te bemachtigen. Op donderdag 20 februari 1964 arriveerde met het m.s. Spolesto, de eerste lading buizen van een partij van ca. 13.000 tons, welk deel door de South Durham buizenfabrieken via Middlesborough naar Vlaardingen worden verscheept.

De lossing van deze partij vindt plaats op auto's of via de wal op auto's. Verder transport geschiedt per auto naar de fa. Key en Kramer, Maassluis, waar alle buizen in- en uitwendig geasphalteerd worden. Na deze bahandeling worden de buizen per wagon naar diverse punten in het land getransporteerd, om vandaar per auto naar de plaats gebracht te worden, waar zij voor de aanleg van de pijpleiding nodig zijn.

 

De lossing van de buizen moet met uiterste zorg geschieden, aangezien aan de einden lasnaden zijn aangebracht om de pijpen aan elkaar te lassen. Een indeuking of schrap kan al tot afkeuring van een buis leiden, daar elke buis met een druk van 50 atmosfeer geperst moet worden om elk risico uit te sluiten. Namens de toezichthouders van de gasunie is een woord van dank verschuldigd aan alle bij de lossing van deze ladingenen betrokken werkers voor de zorgvuldige behandeling. We hopen op hen een beroep te doen om de volgende ladingen met dezelfde zorgvuldigheid te blijven behandelen.

 

Nieuwe loopkat in laadbrug 2

Op donderdag 19 december 1963 kreeg laadbrug 2 een nieuwe loopkat. De hierbij afgedrukte foto werd genomen op het moment dat de oude loopkat uit de uitlegger werd getild om even later behoedzaam op de kade muur te worden geplaatst naast de nieuwe loopkat, welke vervolgens nog dezelfde middag  in omgekeerde richting de uitlegger werd ingeschoven.

Voor degenen die zich mogelijk al met enige verontrusting verontrusting zouden afvragen of de verwijderde loopkat nu al versleten zou zijn, kunnen wij gelukkig mededelen dat daarvan geen sprake is.

 

Het betreft hier slechts een uitgebreide onderhoudsbeurt, waarbij na algehele controle en vervanging van eventueel niet meer 100% zijnde onderdelen, deze kat weer zal worden verwisseld met de thans in bedrijf zijnde loopkat van een van de beide overige bruggen.

Daarnaast herhaalt zich het proces weer tot alle drie de laadbruggen op deze wijze van een nieuwe, resp. gerevideerde loopkat zijn voorzien.

 

Bedrijfsschool

Teneinde ook degenen die niet dagelijks in onze bedrijfsschool komen een indruk te geven van wat onze leerleingen zoal presteren, hiernaast een foto van een machineframe waarvan er kortelings zes stuks door onze bedrijfsschool aan een hoogst tevreden klant werden afgeleverd.

Het betreft hier frames die bestemd zijn voor de fa. Radyne Maxinec lasmachines voor plastics.

 

Uit de oude doos

Bij alle foto's en artikelen over hetgeen wij vandaag presenteren, leek het ons aardig ook eens een duik in het verleden te doen en u te confronteren met de toestanden van weleer. En ziehier, als eerste resultaat een foto uit 1938 van de toenmalige bezetting van de timmerloods. Het zal u niet moeilijk vallen onder de afgebeelde jongemannen verscheidene bekende gezichten te herkennen van personeelsleden die nog steeds hun beste krachten aan de afdeling geven, zoals de heren Van der Valk, Van Rossen, Borsboom en Post. Anderen zijn redds lang gepensioneerd en verschillende van hen, zoals de vroegere baas Borsboom, genieten gelukkig nog een goede gezondheid. Jammer genoeg beschikken wij maar over zeer einig foto's van vroeger waarop personeelsleden staan afgebeeld. Daarom de vraag: 'Wie heeft in zijn fotoalbum nog afbeeldingen uit vroeger dagen, liefst met de oude bekenden, en wil deze beschikbaar stellen aan uw redaktie om ook in volgende afleveringen van ons personeel in deze rubriek hieraan aandacht te kunnen schenken?'

 

 

Op deze vraag van de redactie van het Personeelsorgaan wil ik (Koos Prooi) wel reageren. Het verzoek is van april 1964. In het jaar 1958 heb ik een aantal foto's genomen van mijn vader Jan Prooi (1900-1982) die bijna 40 jaar bij Havenbedrijf Vlaardingen Oost zijn plicht als bewakingsbeambte vervulde. De foto's aan de kaden van de Vulcaanhaven zijn op een zondagmiddag genomen, vandaar dat er geen andere personen op de foto's staan afgebeeld. Het fototoestel van toen, een Dacora Kamerawerk, made in Germany, en gekocht in 1955 bij foto 'Boer' kino, Westhavenplaats 20, tel. 2128 in Vlaardingen, heb ik nog steeds in mijn bezit.

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Jaar in dienst bij HVO

Mej. D. Booden, hoofd van de huishpudelijke dienst, was op donderdag 16 januari1964 het middelpunt van dit jubileum. Directuer P. Baaima bracht naar voren dat zij de eerste, en voorlopig wel de laatste, vrouwelijke bulilaris is.

Op vrijdag 13 dec 1963 was de heer J.A. Meijer met familieleden uitgenodigd in het restaurant Vulcaanhaven ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. Zijn baas wist te vertellen dat Meijer nog nooit te laat op zijn werk was gekomen, wat op zichzelf toch als een bijzonderheid kan worden vermeld.

 

Dienstverband 65-jarigen

Hoewel de heer P.A. Varekamp nog geen 10 jaar werkzaam is geweest bij HVO, eerst als hulpijzerwerker en later als magazijnbediende, kon de heer E.A. Bongers, die hem nemanes de directie ontving in het restaurant, hem toch wel bedanken vooe al hetgeen hij voor HVO in deze tijd heeft mogen zijn en dat ook zijn gegeven krachten hebben mogen medewerken tot het voortbestaan van het bedrijf. De heer H. van Houwelingen bood hem een blijvende herinnering aan namens de O.R.

Op woensdag 4 december 1963 was de dag waarop de heer C. Koole, kraanmachinist, op zijn verzoek in plaats van op dinsdag 3 december afscheid nam van het bedrijf. De heer P. Baaima, directeur, ontving hem voor deze gelegenheid in het restaurant en memoreerde voor hem een langere periode van dienst bij het bedrijf. Een periode van 16-02-1925 tot 24-02-1940 en van 14-04-1947 tot 1963, dat is een dienstverband van 31 jaar. De heer Koole heeft het bedrijf vanaf het begin meegemaakt; van vaste stoomkranen, electrische kranen en bruggen.

Op 11 febr. werd de heer H. Rolaff met zijn echtgenote als gast uitgenodigd in het restaurant om officiele afscheid te komen nemen van het bedrijf. Hier lag het afscheid nemen een weinig anders dan bij de normale gevallen. Immers de heer Rolaff , die na een langdurige ziekte niet meer niet meer aan het werk kon en daarom invalida werd verklaard en daardoor reeds sedert april 1957 het werken al had moeten beŽindigen, had zelf ook toen niet gedacht dat hij dit zou beleven. De heer P. Baaima, direkteur, stelde hierbij vast dat dit wel boven verwachting was en dat zelfs gesproken mocht worden over een naar omstandigheden opmerkelijke verbetering in de lichamelijke gesteldheid. Rolaff is ruim 30 jaar werkzaam geweest bij het Havenbedrijf Vlaardingen Oost.

 

Overleden werknemers

N. van den Berg    Konstruktie        03-02-1964

M. Hoogwerf        Onderhoud         04-02-1964

 

Volgende hoofdstuk

 

Naar hoofdmenu